SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT


Základem přesného zemědělství je sběr dat o prostorové variabilitě pozemku a jejich následné zpracování v GIS aplikacích, které umožňují shromažďovat veškeré dostupné informace o pozemku a tyto informace pak následně zpracovávat a analyzovat.
Předností a jedinečností systému PREFARM je komplexnost dat zapracovávaných do agronomických doporučení pro variabilní aplikace. Využívaná jsou dle dostupnosti data z agronomického zkoušení zemědělských půd, výnosových map, dálkového průzkumu Země, senzorických měření a dalších relevantních zdrojů (BPEJ, výškopis…). Z našich zkušeností vyplývá, že na více než 70% dosud mapovaných ploch, byla zjištěna významná variabilita měřených vlastností.


Informace o prostorové variabilitě pozemků doplněné o nezbytné agronomické informace (osev, organická hnojení…) jsou následně zpracovány ve webové GIS aplikaci PREFARM MapServer. Veškerá data jsou tedy online dostupná našim zákazníkům, a to ve formě prostorových map (např. obsah přístupných živin, půdní reakce, stav sorpčního komplexu, dostupná vodní kapacita, zrnitostní složení, náhledy variabilních aplikačních map,…), přehledů (doporučené plány variabilního i tradičního hnojení,…) a statistik.