PREFARM NITROSENSINGPREFARM Nitrosensing je technologie pro variabilní aplikaci dusíku v produkčním a kvalitativním hnojení ozimých plodin.

Výsledkem variabilní aplikace dusíku v systému PREFARM nitrosensing je optimalizace spotřeby dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a především stabilizace a zlepšení kvalitativních parametrů produkce.

Naše firma přišla s touto službou na trh jako první již v roce 2005, kdy pro analýzu aktuálního výživného stavu porostu byly využívány letecké multispektrální snímky. Tyto v roce 2017 nahradily multispektrální snímky s družic Sentinel 2A-2B. Na rozdíl od jiných firem nepoužíváme předzpracovaná data postavená na nekvalitních maskách oblačnosti a veškeré zpracování zdrojových dat provádíme sami na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti precizního zemědělství.


Data ze snímkování jsou do 48 hodin zpracována a vyhodnocena. Analýzou spekter snímků lze mapovat proměnlivost hustoty porostu, obsahu chlorofylu a dalších růstových charakteristik. Při zpracování výsledků je brán v úvahu průběh počasí, zejména srážek a teplot, dále aktuální vývojová fáze plodiny a především specifi cké odrůdové vlastnosti.

Výsledkem je sada aplikačních map pro variabilní aplikaci dusíku, ze kterých je patrná potřeba dusíkatých hnojiv pro dohnojení, minimální a maximální doporučené dávky a také podrobný popis zjištěné variability. Nastavení se dají upravit podle potřeb a podle znalostí místních podmínek a většina agronomů této možnosti využívá. Cílem je snížit rizika přehnojení v určitých částech pozemků a naopak optimálně „dohnojovat“ jiné části na maximální produkční kapacitu. Pro tyto účely byla zpracována specifi cká metoda doporučení vhodné dávky.

Významné jsou i environmentální efekty spojené s efektivnějším využitím živin a tím i eliminací ztrát dusíku s negativním dopadem na životní prostředí.

Konečné a konzultované aplikační mapy slouží jako podklad pro automatické dávkování hnojiv řízené počítačem rozmetadla nebo postřikovače.

Zákazníci PREFARM Nitrosensingu, kteří nemohou využívat našich aplikačních služeb, mohou aplikovat variabilně s využitím vlastní aplikační techniky. Pro tento účel je možno využít stejného technologického vybavení jako při variabilních aplikacích podle doporučení ze systému přesného zemědělství PREFARM®.