MENU

DPZ Sentinel-2Informace z DPZ jsou v systému PREFARM® používány již od jeho počátku v roce 1997. Koncem minulého století byla snaha data z družic Landsat implementovat do systémů přesného zemědělství za účelem stanovení heterogenity jednotlivých pozemků. Družice Landsat jsou však určeny především pro monitoring globálních změn a jejich využití v rámci přesného zemědělství se ukázalo být více než problematické. Proto v rámci systému PREFARM® byla tato data velmi rychle nahrazena multispektrálními leteckými snímky, které jsme také od roku 2004 začali využívat pro PREFARM NitroSensing® - doporučení variabilní aplikace dusíku v produkčním a kvalitativním hnojení ozimých plodin.

Výsledkem variabilní aplikace dusíku v systému PREFARM NitroSensing® je optimalizace spotřeby dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a především stabilizace a zlepšení kvalitativních parametrů produkce.


Od roku 2017 využíváme volně dostupné multispektrálních snímky z družic Sentinel 2A-2B programu Copernicus. Na rozdíl od jiných firem veškeré zpracování zdrojových dat provádíme sami na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti precizního zemědělství. Prostřednictvím webové aplikace PREFARM MapServer® mají naši zákazníci možnost náhledu na veškerá dostupná data z těchto družicK dispozici jsou náhledy jak v přirozených barvách, tak ve formě vegetačních indexů charakterizujících variabilitu půdních vlastností i variabilitu porostů. Komplexnost přístupu umožňuje zobrazení nejen v rámci jednotlivých pozemků, ale i v rámci plodin, případně celé farmy, a to také s možností zobrazení změn v čase.

V současnosti jsou informace získané z DPZ v největší míře našimi zákazníky využívány pro monitoring vzcházení, stavu a vývoje porostů v průběhu celého hospodářského roku. Na základě lokálních znalostí stavu také umožňují monitoring případného poškození škůdci nebo klimatickými vlivy. V úvahu samozřejmě přichází i další využití např. pro variabilní aplikaci regulátorů růstu nebo variabilní aplikaci fungicidů. Systém umožňuje vygenerování těchto doporučení na základě uživatelských nastavení, ale reálná využitelnost je silně závislá na možnostech aplikační techniky, tj. schopnosti přesné aplikace dle doporučené aplikační mapy

Plně integrováno je samozřejmě doporučení variabilní aplikace dusíku v produkčním a kvalitativním hnojení ozimých plodin. Pro veškeré aplikace jsou k dispozici souhrnné sumáře, náhledy aplikačních map pro jednotlivé pozemky a k dispozici je také přímé stažení aplikačních map pro příslušné řídící jednotky aplikační techniky.