MENU

PÁSMOVÉ VÁPNĚNÍ


Pásmové vápnění - investice, která se vyplatí.


Princip pásmového vápnění spočívá ve změření plošné variability pH na pozemku a následné aplikaci různé dávky v jednotlivých částech pole.

Úspora nákladů dosahovaná tímto způsobem aplikace podle našich zkušeností dosahuje až 25%.


Výsledkem pravidelného vápnění je (dle naší praxe s vápněním od roku 1997):

  • Zvýšení výnosu o 5 až 20% (je závislé na konkrétních půdně-klimatických podmínkách).
  • Udržení úrodnosti půdy, přístupnosti živin a dobré půdní struktury.
  • Snížení nákladů na hnojení a zpracování půdy.


Rychlá návratnost investice:

  • Při současných cenách komodit je tak návratnost investice do vápnění velmi rychlá.
  • Už 2% nárůst výnosu zaplatí veškeré náklady na půdách s vyšším pH.
  • V případě půd s nižším pH jde o 3,5% zvýšení výnosu.


Aplikujeme široký sortiment vápenatých hmot

Jsme schopni uspokojit požadavky agronomů nejen v klasických jemně mletých vápencích, nabízíme také dolomity s různým obsahem hořčíku a různé směsi s určitým podílem páleného vápna pro okamžité zvýšení půdní reakce.


Naše nabídka vápenatých hmot

NázevSložení
Vápenec velmi jemně mletýCaCO3 + MgCO3 min. 92 % z toho MgCO3 max. 2 %
DolomitCaCO3 + MgCO3 min. 95 % z toho MgCO3 min. 41,2 %
Směs vápenatých hmot 50 %50 % CaO + 46 % CaCO3 + MgCO3
Směs vápenatých hmot 30 %30 % CaO + 65 % CaCO3 + MgCO3Vápník zásadním způsobem

působí na půdu a půdní vlastnosti.


Pozitivně ovlivňuje téměř všechny půdní vlastnosti:

chemické vlastnosti - při vysokých hodnotách pH je patrná nižší rozpustnost
-
pohyblivost a přijatelnost těžkých kovů, naopak přijatelnost fosforu je vyšší
-
fyzikálně-chemické vlastnosti - sycení koloidů vápníkem a hořčíkem s pozitivním vlivem na příznivou půdní strukturu a pórovitost, lepší zpracovatelnost půdy
-
biologické procesy - ovlivňuje výskyt a činnost mikroorganismů a tvorbu kvalitního humusu


Vápněním se vytvářejí lepší podmínky pro růst rostlin. Potvrzují to dlouhodobé domácí i zahraniční výzkumy. Například pokusy prováděné ve velkovýrobních podmínkách v Německu ukazují na až 44% podíl výpadků výnosu spojený nedostatečným hnojením vápníkem.
Ke stažení