AGRONOMICKÁ DOPORUČENÍV rámci systému precizního zemědělství PREFARM pracujeme s mnoha informacemi, které jsou důležité pro správné stanovení dávky hnojiv. Cílem je vypracování plánu hnojení a aplikačních map pro variabilní aplikaci hnojiv. 

Základem pro vypracování plánu hnojení je osevní postup. Dávky hnojiv jsou stanoveny s ohledem na hlavní plodinu, hodnoty předplodin a v úvahu je brána výnosová úroveň pěstovaných plodin. Kromě toho jsou prováděny korekce na zrnitostní složení půdy, v úvahu jsou brány vstupy živin ve formě organických hnojiv a posklizňových zbytků a další faktory ovlivňující stanovení správné dávky hnojiv. Výsledkem je přehledný plán hnojení s aplikačními mapami určujícími optimální dávku živin pro každou lokalitu. Precizní zemědělství je synonymem respektování specifik daného pozemku.

Plán hnojení je základním podkladem k diskusi s vedením zemědělského podniku, zejména s agronomem. Doporučené dávky, které vyplývají z plánu hnojení, mohou být korigovány na základě potřeb a znalostí specifik jednotlivých konkrétních lokalit. Svůj vliv v méně příznivých letech uplatňuje i ekonomická situace. Výsledné korekce se do plánu hnojení promítají s citlivým ohledem na zjištěnou variabilitu půdních vlastností. I při omezení množství hnojiv lze vždy preferovat lokality, které nejvíc potřebují živiny a nejlépe je využijí k tvorbě produkce. Precizní zemědělství tak  optimalizuje využití hnojiv.