PREFARM®


PREFARM® - komplexní systém precizního zemědělství


Hlavním přínosem systému PREFARM® pěstitelům je efektivní využití hnojiv, zvýšení
výnosů a stabilizace kvality produkce. Závěry dlouhodobého sledování všech výsledků
systému ukazují na pozitivní vliv řízené variabilní aplikace na ekonomiku hospodaření.

Studie ukazují na zvýšení efektivity využití hnojiv v průměru o 14 %, u vápenatých hnojiv až 24 %.
Podle stupně intenzity hnojení tak hovoříme o 200 – 600 Kč/ha, což zaručuje návratnost prostředků investovaných do zavedení systému již v prvním roce po implementaci.

Systém precizního zemědělství s obchodním názvem PREFARM® nabízí naše společnost od roku 1997. V rámci realizace řady vědeckých a výzkumných projektů podporovaných z českých zdrojů a také ze zdrojů Evropské komise, vznikl komplexní systém, reagující na specifi cké podmínky hospodaření. Základní fi lozofi í systému je prokazatelné zlepšení efektivity hospodaření rostlinné výroby a okamžitá návratnost investovaných prostředků.

Na základě srovnání výnosových úrovní u našich zákazníků před zavedením systému PREFARM® s výsledky po pravidelné variabilní aplikaci doporučených dávek hnojiv vyplývá, že pravidelné variabilní hnojení významně přispívá ke zvyšování výnosů a stabilizaci kvality produkce.

Jednotlivé prvky systému PREFARM® jsou dnes využívány na výměře několik stovek tisíc hektarů nejen v Česku, ale i okolních státech. Systém PREFARM® je dynamický produkt, který se neustále rozvíjí v souladu s nejnovějšími poznatky v agronomické i technické oblasti. Proto, abychom udrželi tento trend, účastníme se několika vědeckých a výzkumných projektů. Výsledky a závěry projektů jsou bezprostředně zapracovávány do systému tak, aby vedly k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.


Úsek PREFARM

Vedoucí úseku

Ludvík Vymlátil
e-mail: vymlatil@mjm.cz
tel.: 585 151 953
mobil: 606 922 484